Učni čebelnjak na Muti

Društvo za trajnostni razvoj Muta je na 5. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Učni čebelnjak na Muti«. Po potrditvi projektnega predloga na ravni LAS MDD, katerega vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec, je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s strani katere je bila 12. julija 2021 izdana Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje sofinanciranje projekta v višini 3.143,80 €. Nepovratna sofinancirana sredstva so bila zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Povzetek projekta:

Naziv projekta:
»UČNI ČEBELNJAK NA MUTI«

 

Nosilec projekta:
Društvo za trajnostni razvoj Muta

 

Projektni partnerji:
Rotaract klub Slovenj Gradec
Čebelarsko društvo Vuzenica – Muta
Osnovna šola Muta

 

Ukrep M19; Podukrep M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
Tematsko področje: 4 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
Podukrep: 4 B Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti

 

Namen in aktivnosti projekta:

S projektom Učni čebelnjak Muta želi Društvo za trajnostni razvoj Muta, v sodelovanju z OŠ Muta, Rotaract klubom Slovenj Gradec in čebelarskim društvom Vuzenica – Muta, na Muti postaviti učni čebelnjak, ki bo učencem OŠ in vrtca Muta, OŠPP Muta in drugim ranljivim skupinam iz Mute ter sosednjih občin služil kot izobraževalno sredstvo spoznavanja čebelarjenja, biologije čebel, narave in lokalnega okolja. S podporo lokalnega Čebelarskega društva in čebelarskega mentorja Dominika Žvikarta bodo udeleženci spoznavali osnove čebelarstva in se aktivno vključili v skrb za postavljen učni čebelnjak. Hkrati z izvedbo projekta se bo na OŠ Muta ustanovil čebelarski krožek, v okviru katerega bodo potekale praktične delavnice. K projektu se želi povabiti tudi učence iz sosednjih občin, s čimer bi projekt še bolj zaživel.

V okviru projektu se bo nabavil tudi t. i. virtualni panj, ki ga je izdelala Čebelarska zveza Slovenije in s katerim bodo lahko učenci in otroci tudi v jesenskih ter zimskih časih spoznavali čebele, njihov razvoj in se na tak način pripravljali na začetek čebelarske sezone v mesecu aprilu. Želja vsakega čebelarja je pridelava čim več medu in ostalih čebeljih pridelkov (cvetni prah, vosek itd.), in v vsem tem se bodo lahko preizkusili tudi učenci in drugi udeleženci. Poleg postavitve učnega čebelnjaka in naselitve panjev s čebeljimi družinami, bi namreč kupili tudi osnovno čebelarsko opremo za izvajanje čebelarskih delavnic (zaščitne obleke in rokavice, osnovni čebelarski pribor – omelo, kadilo, točilo, posodo za shranjevanje medu itd.). Udeleženci bodo tako lahko sodelovali ne samo pri rednem pregledovanju čebeljih družin, ampak bodo lahko aktivno sodelovali tudi pri odkrivanju satja, točenju medu, polnjenju kozarcev z medom. V primeru dobre čebelarske letine bi lahko otroci, ki se bodo udeleževali čebelarskega krožka, s ”svojim” medom postregli svoje sošolce na Tradicionalnem slovenskem zajtrku. Šola bi na tak način med mladimi spodbujala in promovirala pomen samooskrbe in pridelave hrane doma, prav tako pa bi lahko bil čebelarski krožek tudi spodbuda za kasnejši hobi ali profesionalno ukvarjanje s čebelarstvom. ČZS vsako leto organizira tekmovanje mladih čebelarjev, katerega bi se lahko udeležili tudi učenci OŠ Muta.

Eden glavnih namenov postavitve učnega čebelnjaka je tudi informiranje in oblikovanje pozitivnega odnosa splošne javnosti, zlasti mladih, do kulture čebelarstva, tradicije in ohranjanja narave. S pripravljenimi dejavnostmi (sejmi, šolske in občinske prireditve, praktični prikazi čebelarjenja, čebelarsko tekmovanje, skrb za čebele, točenje medu) se bodo učenci aktivno vključevali v lokalno okolje ter vzpostavljali pozitiven odnos do sočloveka in ohranjanja narave. S povezovanjem z drugimi starejšimi čebelarji, lokalnim okoljem in društvi bodo učenci širili svojo socialno mrežo, urili svoje socialne veščine ter pridobivali in nadgrajevali svoje znanje na področju čebelarjenja.

 

Vrednost operacije:
Skupna vrednost projekta z DDV Odobrena višina zneska sofinanciranja EKSRP
4.160,27 € 3.143,80 €

 

Način financiranja:
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

 

Geografska lokacija projekta:

–        Občina Muta;

–        Občina Vuzenica;

–        Občina Radlje ob Dravi;

–        Občina Podvelka.

 

Časovni okvir izvajanja:

Predviden začetek: april 2021

Predviden zaključek: september 2022

Povezave do spletnih strani:        

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/sl/

Dostopnost