Fleksibilni predmetnik

Osnovna šola Muta se je na pobudo vodstva šole in ob soglasju strokovnih delavcev na šoli in staršev prijavila na razpis in bila izbrana za izvajanje poskusa fleksibilnega predmetnika v zadnjih treh razredih osnovne šole v šolskem letu 2006/2007.

Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka v 6., 7., 8. in 9. razredu, kot to določa veljavni predmetnik.
Pouk slovenščine, matematike, tujega jezika in športne vzgoje se izvaja vse šolsko leto v skladu s predmetnikom, pouk ostalih predmetov se izvaja v obsegu letnega števila ur, ki pa so lahko med šolskim letom neenakomerno razporejene po ocenjevalnih obdobjih.

Za projekt smo se odločili zaradi naslednjih prednosti:
– razbremenitev učencev
– dnevno manj predmetov – lažje šolske torbice
– pestrost v oblikah in metodah pri pouku in
– lažja organizacija projektnega in terenskega dela.

Dostopnost