Katalog informacij

1.       Osnovni podatki  o katalogu

Naziv zavoda:

Naslov:

Pošta:

Telefon:

Elektronski naslov:

OSNOVNA ŠOLA MUTA

ŠOLSKA ULICA 6

2366  MUTA

02 887 95 20

Odgovorna uradna oseba:

ANITA AMBROŽ, prof., ravnateljica

Telefon: 02 887 95 20

Datum objave kataloga:

Datum zadnje spremembe:

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

Druge oblike kataloga:

1. 12. 2019

http://www.osmuta.si

Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.

2.       Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2. a Organigram in podatki o organizaciji šole

Ustanovitelj šole je Občina Muta. Občinski svet Občine Muta je na svoji 21. redni seji dne 2. 10. 1996 sprejel odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Muta, kar je bilo objavljeno v MUV 22/96, ki je začel veljati osmi dan po objavi v MUV, to je dne 17. 10. 1996.

Zavod je javni vzgojno-izobraževalni zavod in deluje pod imenom:

Osnovna šola Muta

Osnovna šola opravlja javno službo na področju:

·         osnovnošolsko izobraževanje

·         predšolska vzgoja

·         priprava hrane

Poleg osnovne dejavnosti  opravlja osnovna šola še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi.

Organi šole so:  svet šole, ravnatelj, svet staršev in strokovni organi.

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

·         Osnovna šola Muta, Šolska ulica 6, 2366  Muta

·         Oddelki osnovne šole s prilagojenim programom, Gasilska ulica 4, 2366 Muta

·         Enota VVE, Gortinska cesta 5, 2366  Muta

Organigram zavoda ·         Organigram zavoda

2. b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Ime in priimek pristojne osebe:               ANITA AMBROŽ, prof., ravnateljica

Delovno mesto in naziv:                          ravnateljica, profesorica pedagogike

Elektronski naslov:                                  group1.ossgmu@guest.arnes.si

Poštni naslov:                                          ŠOLSKA ULICA 6, 2366  MUTA

Službena telefonska številka:                  02/887 95 20

2. c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda

Povezave na register predpisov pristojnega ministrstva:

 • predpisi s področja vzgoje in  izobraževanja                   povezava
 • predpisi s področja osnovnošolskega izobraževanja      povezava

Povezava na odlok o ustanovitvi v Medobčinskem uradnem vestniku

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Muta 

Splošni akti šole:

Hišni red

Pravila šolskega reda

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Prometno varnostni načrt

2. č Seznam predlogov predpisov

2. d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih

publikacija za šolsko leto

letni delovni načrt za šolsko leto

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na PORTALU e-NAROČANJE povezava

2.e Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

 • Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
 • Postopek  za napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 • Postopek  za napredovanje strokovnih delavcev v plačne razrede

Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca

Odločanje o podelitvi, dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa učenca – perspektivnega ali vrhunskega športnika/perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika

 2. f  Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja šola (z opisom metapodatkov)

Šola ne vodi javnih evidenc.

2. g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi šola s svojega delovnega področja

Informacija o številu oddelkov, o spolu učencev po oddelkih in razredih  povezava

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest: opredeljena z aktom o sistemizaciji DM.

3.      Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

 • za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik (Internet Explorer, Firefox).

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

 • osebni dostop na sedežu šole,
 • dostop po elektronski poti.

Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

 • ustna zahteva,
 • preko telefona,
 • po elektronski poti.

Formalna zahteva:

 • podana ustno na zapisnik,
 • pisna zahteva po pošti,
 • vložitev zahteve po elektronski pošti.

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

 • dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami po prehodnem dogovoru.
4. Stroškovnik

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena.

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Cene in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja so navedeni od 20. do 26. člena

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov

Ni zahtev.

 

Dostopnost