Nacionalno preverjanje znanja

Zakon določa, da je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja za učence obvezno. Ob koncu prvega obdobja NPZ ni.

Novosti o NPZ (iz roditeljskega sestanka)

Učenci po drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in tujega jezika.

Po tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev preverja iz slovenščine in matematike ter tretjega predmeta, ki ga po predhodni pridobitvi pristojnega strokovnega organa po novem določi minister v mesecu septembru za tekoče šolsko leto.

NPZ se opravlja samo pisno, traja 45 in največ 90 minut. NPZ se izvede praviloma v mesecu maju. Dosežki učenca pri NPZ so dodatna informacija o znanju učencev in so izraženi v točkah in v odstotkih. Ob zaključku šolskega leta učenci prejmejo obvestila o dosežku.

Časovni načrt NPZ-ja v skladu s šolskim koledarjem za učence 6. in 9. razreda

 
 DATUM PREDMET – REDNI ROK
 
2. obdobje
 
4. maj 2021

6. maj 2021

Matematika
 
10. maj 2021
Tuji jezik (Angleščina)
 
7. junij 2021
Seznanitev učencev z dosežki NPZ na šoli

Od 7. do 9. junija 2021
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

24. junij 2021
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda
 

3. obdobje

1. september 2020
Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

4. maj 2021
Slovenščina

6. maj 2021
Matematika

10. maj 2021
Tretji predmet (Biologija)

1. junij 2021
Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ

1. junij 2020 do 3. junij 2021

Staršem in učencem omogočen vplogled v ovrednotene naloge

do 9. junija 2021 (Šola do tega roka posreduje RIC-u podatke o poizvedbah)

15. junij 2021
Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

 

Dostopnost