Šolska skupnost

Naloge šolske skupnosti:

 • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z delom na šoli
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev
 • pomaga pri in/ali organizira šolske prireditve
 • informira učence o svoji dejavnosti
 • načrtuje in organizira ter vključuje učence v različne skupne akcije (npr. razne zbiralne akcije)
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja (npr. urejena in čista okolica šole; urejenost oglasne deske na šoli, čisti hodniki) in sodeluje pri uresničitvi idej
 • oblikuje predloge za pohvale in priznanja učencem
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Cilji dela naše šolske skupnosti:

 • Učenci razvijajo delovne navade in lastne sposobnosti.
 • Učenci širijo in poglabljajo svoje znanje.
 • Učenci oblikujejo zavest, da je posameznik dolžan delati in ustvarjati toliko, kolikor največ zmore.
 • Učenci razvijajo in poglabljajo učne interese in druge individualne sposobnosti.
 • Učenci se usmerjajo k samoizobraževanju in smotrnemu izkoriščanju prostega časa.
 • Učenci razvijajo sposobnosti ustvarjalnega mišljenja.
 • Učenci bogatijo besedišče.
 • Učenci razvijajo bralno in pisno kulturo.
 • Spodbujamo otrokov socialni razvoj.
 • Učenci razvijajo zbranost, vztrajnost in strpnost.
 • Učenci se učijo kritičnega vrednotenja.
 • Učenci se zavedajo pomena njihovega delovanja za celotno šolo.

 

 

 

 

Dostopnost